Joomla Free Template by FatCow Hosting

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

 Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Anna Warda
anna.warda@uni.lodz.pl

Информация по-русски


Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu koncentrują się wokół problemów związanych z historią literatury rosyjskiej, teorią literatury, ewolucją rosyjskiego systemu kulturowego.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: wstęp do nauki o literaturze, historia literatury rosyjskiej, kultura Rosji, elementy historii Rosji, publicystyka rosyjska.

Przedstawiają również bogatą ofertę przedmiotów kierunkowych do wyboru (blok B). Oferta modyfikowana jest w każdym roku akademickim.

Skład osobowy Zakładu i indywidualne zainteresowania naukowe pracowników:
  • prof. dr hab. Anna Warda, profesor biogram

Historia literatury rosyjskiej XVIII – I poł. XIX w.; Kultura literacka epoki Оświecenia; Twórczość Gabriela Dierżawina; Literatura okazjonalna; Zapożyczenia literackie; Intertekstualność; Genologia; Rosyjskojęzyczna prasa łódzka (do 1914 roku)

  • dr Ewa Sadzińska, adiunkt biogram

Historia literatury rosyjskiej XIX–XXI w., recepcja klasyki we współczesnej literaturze rosyjskiej (głównie w poezji), kultura w ujęciu semiotycznym, teoria literatury, problematyka dotycząca genologii i intertekstualności.

  • dr Anna Stępniakadiunkt biogram

Teoria literatury – genologia, ewolucja gatunków, gatunki pograniczne; Literatura faktu, non-fiction, literatura dokumentu ludzkiego (autobiografia, pamiętniki, dzienniki, wspomnienia, listy); Egzystencjalizm, psychologizm w literaturze; • Literatura kobieca (macierzyństwo, los dzieci, sytuacja kobiet).

  • dr Aleksandra Szymańska, adiunkt biogram

Intertekstualność jako problem teoretyczno-metodologiczny we współczesnym literaturoznawstwie rosyjskim;  semiotyczna koncepcja kultury; Badania interkulturowe w kontekście dziedziczenia mitów;  Motywy hiszpańskie w literaturze rosyjskiej.

  • mgr Paulina Sikora-Krizhevska, asystent biogram

 Współczesny dramat rosyjski; Dramat polityczny; Teoria literatury, poetyka; Najnowsza literatura rosyjska.

 

Emerytowani pracownicy Zakładu:

dr hab. prof. nadzw. Tatiana Stepnowska

prof. zw. dr hab. Eliza Małek

prof. zw. dr hab. Barbara Olaszek

dr hab. prof. nadzw. UŁ Olga Główko

Działalność naukowo-badawcza Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej

Pracownicy Zakładu skupiają swoje zainteresowania badawcze przede wszystkim wokół problemów historii literatury rosyjskiej od XVIII do XXI wieku. Przedmiotem ich badań są teksty reprezentujące trzy rodzaje literackie: prozę, poezję i dramat pochodzące z różnych epok literackich i okresów historycznych. Tematyka ta powiązana jest także z badaniem kultury literackiej i historii okresu, z którego wywodzą się badane teksty.

Drugi, istotny zakres badawczy związany jest z teorią literatury i problemami dotyczącymi poetyki oraz genologii.

Trzeci krąg zainteresowań badawczych pracowników Zakładu oscyluje wokół problematyki dotyczącej intertekstualności.

Ponadto przedmiotem zainteresowań pracowników Zakładu jest: fantastyka rosyjska, semiotyczna koncepcja kultury, recepcja klasyki we współczesnej literaturze rosyjskiej, literatura faktu oraz rosyjskojęzyczna literatura Łodzi do 1939 roku.

Pracownicy Zakładu prowadzą zarówno badania indywidualne, zespołowe oraz interdyscyplinarne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. współredakcja tomów z Uniwersytetem w Giessen, interdyscyplinarny grant NPRH, którego wykonawcą jest prof. Anna Warda).

Pracownicy Zakładu należą do stowarzyszeń i organizacji naukowych (Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym), publikują prace w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, wydają monografie oraz rozdziały autorskie w monografiach, publikują recenzje prac naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych o charakterze krytycznoliterackim.

Zakład ma współpracę sformalizowaną lub niesformalizowaną z uczelniami zagranicznymi w Giessen, Sankt Petersburgu, Twerze, Kazaniu, Smoleńsku, Sofii, Szumen, Wielkim Tyrnowie. Współpraca ta odbywa się m.in. w ramach organizacji i udziału w konferencjach międzynarodowych, publikacjach w czasopismach, sporządzaniu recenzji. Od roku 2006 Zakład organizuje cyklicznie co dwa lata wspólnie z Instytutem Slawistyki w Giessen (Niemcy) międzynarodową konferencję naukową (miejsce obrad wymiennie co dwa lata w Łodzi lub Giessen). Efektem każdej z konferencji jest publikacja tekstów z recenzowanym zbiorze. Ostatnia wspólna konferencja odbyła się we wrześniu 2018 r. w Łodzi z udziałem kolejnego naukowego partnera - Zakładu Literatury Rosyjskiej XVIII w. (RAN - Pushkinskiy dom w Sankt Petersburgu).

W 2016 r. prof. Anna Warda otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora. Dwie pracownice Zakładu – dr Ewa Sadzińska i dr Aleksandra Szymańska finalizują swoje rozprawy habilitacyjne, dr Anna Stępniak  pracuje nad rozprawą habilitacyjną, a mgr Paulina Sikora-Krizhevska nad pracą doktorską.

W pracy naukowej uczestniczą również studenci w ramach Kulturologicznego Koła Naukowego prowadzonego przez pracowników Zakładu.

Przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej afiliowane jest czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii Acta Universitatis Lodziensis (punktacja MNiSW – 8 pkt.); redaktor naczelny - dr E. Sadzińska, sekretarz - dr A. Szymańska. Wznowione po dziesięcioletniej przerwie (w 2010 r.) ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1385). Redakcja przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd niepublikowane. Poza artykułami naukowymi na łamach czasopisma zamieszczane są recenzje prac naukowych, a także sprawozdania z konferencji i sesji naukowych. Materiały są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych specjalistów (double-blind review process). Skład Redakcji i Rady Programowej, a także grupy Recenzentów jest międzynarodowy.

„Folia Litteraria Rossica” publikuje w cyklu rocznym artykuły na temat literatury i kultury rosyjskiej, zagadnień związanych z tłumaczeniem tekstów artystycznych, a także (sporadycznie) szeroko rozumianej slawistyki. Wśród autorów (rusycystów/slawistów) publikujących w czasopiśmie są badacze z dużych ośrodków uniwersyteckich Rosji, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Ukrainy, Białorusi.

Działalność dydaktyczna Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu (wykłady, ćwiczenia, seminaria) skupiają się na kształceniu akademickim w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego oraz kultury rosyjskiej. Sylabusy do zajęć są rokrocznie sporządzane przez koordynatorów przedmiotu w oparciu o PRK i wydziałowe i kierunkowe efekty kształcenia. Wykładowcy stosują nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego. Efekty kształcenia sprawdzane są przez wykładowców na podstawie określonych przez nich w sylabusach metodach ewaluacji (prace etapowe, testy końcowe, projekty, egzaminy i in.).

Zarówno pracownicy, jak i studenci mają do dyspozycji w budynku Wydziału Filologicznego bogate zbiory Biblioteki Wydziału Filologicznego.

Najlepsi studenci mają możliwość wyjazdu na semestralne studia w ramach programu Erasmus lub współpracy pomiędzy uczelniami do zagranicznych ośrodków slawistycznych m. in. (Giessen, Kazań, Smoleńsk, Szumen, Wielkie Tyrnowo).

Rokrocznie pracownicy Zakładu wyjeżdżają do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus (Giessen, Regensburg, Sofia, Szumen, Wielkie Tyrnowo, Tampere, Wilno, Szombathley), gdzie prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria) dla studentów i pracowników naukowych tych ośrodków.

Pracownicy Zakładu uczestniczą też rokrocznie w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki prezentując zajęcia o charakterze popularnonaukowym z dziedziny literatury i kultury rosyjskiej dla uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych.

Oprócz tego biorą też czynny udział w akcji Drzwi Otwartych na Wydziale Filologicznym, prezentując przyszłym studentom ciekawą ofertę aktywności o charakterze dydaktyczno-popularyzatorskim, mających na celu zachęcić ich do studiowania naszego kierunku.

 

 

Кафедра русской литературы и культуры

Заведующая:

Анна Варда, профессор гуманитарных наук, доктор филологических наук

prof. dr hab. Anna Warda
anna.warda@uni.lodz.pl


Личный состав Кафедры:

Варда Анна, профессор гуманитарных наук, доктор филологических наук
Садзиньска Эва, кандидат филологических наук, адъюнкт
Шиманьска Александра, кандидат филологических наук, адъюнкт
Стемпняк Анна, кандидат филологических наук
Сикора-Крижевска Паулина, магистр

Научно-исследовательская деятельность Кафедры русской литературы и культуры

Коллектив Кафедры проводит научные исследования по следующим направлениям:

История русской литературы и культуры с самых ранних времен до наших дней;
продуктивность отдельных сюжетов и мотивов в русской литературе XVII–XVIII вв.;
своеобразие романтизма в России (история идей; диалог идей и эстетических концепций;
поэтика текста (заголовочный комплекс в частности заглавия и эпиграфистика);
основные тенденции в новейшей русской литературе
писатель и его культурное окружение;
польско-русские контакты в области литературы и культуры;

Коллектив кафедры русской литературы и культуры проводит научные исследования по следующим направлениям: история русской литературы (проза, поэзия, драма), теория литературы (поэтика, генология), литературная культура, русская культура, семиотическая концепция культуры, интертекстуальность. Кроме того, в сферу исследований сотрудников кафедры входят также следующие темы: русская фантастика, рецепция классики в современной русской литературе, литература факта, русскоязычная литература Лодзи до 1939 года.

На кафедре проводятся как индивидуальные, так и коллективные исследования в рамках международных связей (напр., соредактирование научных сборников с Институтом славистики в Гиссене, интердисциплинарный грант NPRH, исполнителем которого является проф. А. Варда).

Сотрудники кафедры являются членами научных обществ и организаций (Польское общество русистов, Лодзинское научное общество, Польское общество исследований восемнадцатого века), публикуют статьи в престижных польских и иностранных журналах, издают монографии и разделы в монографиях, выступают в качестве рецензентов научных работ, публикуемых в польских и иностранных литературно-критических журналах.

Кафедра сотрудничает с заграничными научными центрами в Гиссене, Санкт-Петербурге, Твери, Казани, Смоленске, Софии, Шумене, Великом Тырнове. Сотрудничество заключается в организации и участии в международных конференциях, публикациях в журналах, рецензировании. С 2006 г. каждые два года кафедра совместно с Институтом славистики в Гиссене проводит конференцию на тему «Русская литература XVIII–XXI вв. Диалог идей и эстетических концепций» и издает рецензированные сборники статей. Последняя конференция состоялась в 2018 г. с новым научным партнереом - Отделом русской литературы ХVIII века (РАН Пушкинский дом в Санкт-Петербурге).

В 2016 г. проф. Анне Варда Президентом РП было присвоено ученое звание профессора. Две сотрудницы кафедры — к. ф. н. Э. Садзинска и к. ф. н. А. Шиманьска завершают свои докторские диссертации, канд. фил. наук А. Стемпняк работает над докторской диссертацией, а П. Сикора-Крижевска — над кандидатской диссертацией.

В рамках культурологического научного кружка в научной работе участие принимают также студенты.

На кафедре с 2010 г. после десятилетнего перерыва издается (в электронной и печатной версиях) ежегодный научный журнал „Folia Litteraria Rossica”, серия Acta Universitatis Lodziensis (8 баллов.); отв. ред. Э. Садзинска, секр. А. Шиманьска. (http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1385).

В журнале помещаются научные статьи, отчеты с конференций, рецензии исследователей из Польши, России, Болгарии, Венгрии, Украины и Беларуси. Статьи подвергаются двум анонимным рецензиям (double-blind review process). Состав редколлегии и рецензентов является международным.

Дидактическая деятельность кафедры русской литературы и культуры:

Сотрудники кафедры проводят занятия (лекции, практические занятия) по следующим предметам: Поэтика, История русской литературы (с древних времен до современности), Русская культура с элементами истории, Введение в россиеведение, Избранные проблемы истории русского кинематографа и театра, Обзор текущих общественно-политических событий в России, а также бакалаврские и магистерские (литературно-культурологические) семинары.

Кроме того, каждый год сотрудники кафедры предлагают студентам факультативную группу предметов.

Программы предметов ежегодно готовятся координаторами предметов на основе описания квалификации и эффектов обучения. Преподаватели используют современные методы обучения с применением аудиовизуального и компьютерного оборудования. Эффекты обучения проверяются с помощью определенных в программах методов эвалюации (промежуточные контрольные работы, семестровые тесты, проекты, экзамены и др.).

Богатыми фондами факультетской библиотеки пользуются как преподаватели, так и студенты.

Лучшие из студентов могут проходить семестровое обучение в рамках программы Эразмус или прямой мобильности – результата заключенного договора о сотрудничестве между ЛУ и другими вузами, а также зарубежными славистическими центрами (в Гиссене, Казани, Смоленске, Шумене, Велико Тырново и др.).

Каждый год сотрудники кафедры читают лекции в партнерских вузах по программе Эразмус (в Гиссене, Регенсбурге, Софии, Шумене, Велико Тырново, Тампере, Вильнюсе, Шомбатлей) студентам и преподавателям.

Каждый год наша кафедра участвует также в Фестивале науки, техники и искусства с популяризирующими мероприятиями для учеников и всех заинтересованных лиц.

Кроме того, мы принимаем участие в Открытом дне на филологическом факультете.