Joomla Free Template by FatCow Hosting

KOMUNIKAT Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 4 stycznia 2022 r. – nauczanie zdalne przedłużone do 22.01.2022 r.

Opublikowano: Środa, 05 Stycznia 2022

KOMUNIKAT Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ z dnia 4 stycznia 2022 r.

Wytyczne zawarte w komunikacie z dnia 24 listopada 2021 r. zostają przedłużone do dnia 22 stycznia 2022 r. Rekomendowaną formą prowadzenia zajęć dla wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym jest nauczanie zdalne. Zajęcia, które wymagają obecności studentów/studentek w sali ze względów dydaktycznych (np. zajęcia z wymowy) lub zajęcia wymagające użycia specjalistycznego sprzętu (np. komputerowe, logopedyczne) mogą być przeprowadzone w budynku.

W terminie do 7 stycznia 2022 r. kierownicy jednostek mają obowiązek sporządzić wykaz zajęć, które ze względu na swój praktyczny charakter będą odbywały się w trybie stacjonarnym i podać tę informację do wiadomości studentów oraz przekazać na adres sekretariat.dziekana@uni.lodz.pl i do kierownika administracyjnego Wydziału aneta.sadach@uni.lodz.pl

Zajęcia zdalne powinny odbywać się w przewidzianych w planie terminach. Termin zajęć stacjonarnych ustala kierownik oraz sekretariat jednostki, tak aby były one możliwe do zrealizowania dla studentów/studentek.

Konsultacje mogą odbywać się w budynku. Pracownik odmawia przeprowadzenia konsultacji w budynku, jeśli student/studentka nie założył/a maseczki i nie zdezynfekował/a rąk. Proponuje studentowi/studentce konsultacje zdalne.

Jeśli nie zapadną inne decyzje na wyższym szczeblu – sesja egzaminacyjna planowana jest w trybie stacjonarnym. W uzgodnieniu ze studentami mogą być przeprowadzane zdalne egzaminy ustne.

Nadal obowiązuje reżim sanitarny oraz obowiązek zawiadamiania o każdym przypadku zachorowania na Covid-19 wśród studentów oraz pracowników Wydziału.

Dziekan
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Joanna Jabłkowska