Joomla Free Template by FatCow Hosting

Zakład Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ

Информация по-русски

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński
tel.: +48 42 665-55-316, jaroslaw.wierzbinski@uni.lodz.pl


Zakład zatrudnia 9 osób, w tym: 5 samodzielnych pracowników naukowych, 3. doktorów i 1. magistra.

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu dotyczą zagadnień językoznawczych, zarówno językoznawstwa historycznego (wschodniosłowiańskiego), jak i współczesnego stanu języka rosyjskiego. Przedmiotem badań jest również lingwistyka konfrontatywna oraz translatoryka.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, polsko-rosyjska lingwistyka kontrastywna, stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego, historia języka rosyjskiego, kultura języka rosyjskiego, wybrane zagadnienia ze współczesnego języka rosyjskiego.

Poza tym oferują zajęcia kierunkowe do wyboru: (blok B). Oferta modyfikowana jest co roku.

Zakład prowadzi wielokierunkowe badania. Dotyczą one głównie współczesnego języka rosyjskiego. Badania obejmują także historyczne językoznawstwo rosyjskie. Realizowane się również kontrastywne badania językowe rosyjsko-polskie. W zakresie badań prowadzonych w Zakładzie mieści się ponadto problematyka przekładu oraz semantyka i stylistyka tekstu artystycznego. Pracownicy Zakładu prowadzą studia nad lingwistyką tekstu oraz językoznawstwem kognitywnym. Są to podstawowe kierunki badań realizowanych w Zakładzie. W pracy naukowej uczestniczą również studenci w ramach Językoznawczego Koła Naukowego.

W Zakładzie prowadzone są zarówno badania indywidualne, jak i zespołowe, w tym o charakterze międzynarodowym, czego dowodzą m.in. 2 tomy wspólnie wydanych z Instytutem Slawistyki w Giessen prac w serii „Beiträge zur Slavistik“ (zob.: t. 39: Textsemantik und Textstilistik, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1999, 328 s. t. 47: Slovo v tekste, perevode i slovare, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2002, 497 s.) oraz opracowane z tymże Instytutem dwie edycje prac w ramach serii akademickiej „Folia Linguistica Rossica”: t. 3. pt. Semantyka i pragmatyka tekstu (Łódź 2007, 200 s.) oraz   t. 6. pt. Język – komunikacja międzykulturowa – tekst i jego interpretacja (Łódź 2010, 198 s.).

Zakład współpracuje z uczelniami zagranicznymi w Giessen, Magdeburgu, Moskwie, Wołgogradzie, Kazaniu, Smoleńsku, Kijowie, Wilnie, Ałmaty, Sofii, Szumen, Wielkim Tyrnowie. Współpraca ta odbywa się m.in. w ramach organizacji i udziału w konferencjach międzynarodowych. Informacja o przeprowadzonych konferencjach w Zakładzie w latach 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017 i 2020 znajduje się w zakładce "Konferencje". Kolejna, ósma edycja konferencji z cyklu „Semantyka i stylistyka tekstu” została zaplanowana na rok 2023. 

Działalność dydaktyczna Zakładu Językoznawstwa

Skupia się na kształceniu akademickim w zakresie językoznawstwa rosyjskiego. Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie programy nauczania. Nauczyciele stosują nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i komputerowego z dostępem do Internetu. Studenci na miejscu korzystają z bogatych zasobów bibliotecznych.

Najlepsi studenci mają możliwość wyjazdu na semestralne studia do zagranicznych ośrodków slawistycznych (m. in. (Giessen, Kazań, Smoleńsk, Szumen, Wielkie Tyrnowo). Oferta studiowania w zagranicznych ośrodkach slawistycznych w ramach programu Erasmus sukcesywnie się poszerza.

Skład osobowy i indywidualne zainteresowania naukowe pracowników Zakładu:
 • prof. dr hab. Jarosław Wierzbiński, profesor biogram

Semantyka i stylistyka, językowa organizacja tekstu artystycznego, lingwistyka i nauki kognitywne, leksykologia, słowotwórstwo i gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, kategorie semantyki leksykalnej

 • dr hab. Aleksandr Tsoi, prof. UŁ, biogram

Leksykologia, leksykografia, semantyka i stylistyka, semiotyka językoznawcza, językoznawstwo kognitywne, semantyka wyrazów pomocniczyc

 • dr hab. Aleksy Kucy, prof. UŁ,  biogram

Studia lingwistyczne i translatologiczne. Językoznawstwo historyczne i współczesne. Język specjalistyczny. Tłumaczenie ustne i pisemne, tłumaczenie audiowizualne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie konsekutywne. Studia nad kulturą i religią bizantyjsko-słowiańskiego kręgu kulturowego.

 • dr hab. Krystyna Ratajczyk, prof. UŁ, biogram

Leksykologia i leksykografia, frazeologia rosyjska

Historia języka rosyjskiego

 • dr Agata Piasecka, adiunkt biogram

studia leksykograficzne i leksykologiczne, studia teoretyczne związane z frazeologią, studia konceptualne o profilu semantyczno-kulturowym i antropologicznym, rosyjska i polska frazeologia animalistyczna, somatyczna oraz bachiczna, badania z zakresu językowego obrazu świata, gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego, dydaktyka nauczania języka rosyjskiego

 • dr Ivan Smirnov, adiunkt biogram

Językoznawstwo komparatywne i kognitywne, teoria metafory

 • mgr Ija Blumental, st. wykładowca biogram

Dydaktyka języka ukraińskiego, kontrastywna gramatyka języków: rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego

 

Specjalista zatrudniony na umowę o dzieło:  

Językoznawstwo kognitywne, semiotyka ogólna, semiotyka reklamy

 

 

Организационная структура кафедры

Заведующий: профессор гуманитарных наук, доктор филологических наук Ярослав Вежбиньски.

Личный состав каферды представляет 9 сотрудников, из них: докторов наук – 5, кандидатов филологических наук – 3 и 1 магистр.

Преподавательский состав кафедры:

 • профессор гуманитарных наук, доктор филологических наук Ярослав Вежбиньски
 • доктор филологических наук Александр Цой, экстраординарный, контрактный профессор Лодзинского университета

 • доктор филологических наук Анна Гинтер, адъюнкт
 • доктор филологических наук Кристина Ратайчик, профессор Лодзинского университета 
 • доктор наук Алексей Куций, профессор Лодзинского университета 
 • кандидат филологических наук Анна Иакову (Каминьска), адъюнкт
 • кандидат филологических наук Агата Пясецка, адъюнкт
 • кандидат наук Иван Смирнов, адъюнкт
 • магистр Ия Блюменталь, старший преподаватель, контрактный

 

Сотрудник по договору:

 • кандидат филологических наук Халина Кудлиньска-Стемпень
 
Научно-исследовательская деятельность кафедры языкознания:

Кафедра проводит разнообразные исследования. Главным образом они касаются современного русского языка. Исследования охватывают также русское историческое языкознание и контрастивную проблематику русского и польского языков. В сферу исследований, проводящихся на кафедре, входит проблематика перевода, а также семантика и стилистика художественного текста. Преподаватели кафедры занимаются лингвистикой текста и когнитивным языкознанием. Таковы базовые направления исследований, реализуемых на кафедре.

На кафедре проводятся как индивидуальные, так и коллективные исследования в рамках международных связей. Об этом свидетельствуют 2 тома совместно изданных с Институтом славистики в Гиссене трудов серии „Beiträge zur Slavistik“ (см.: т. 39: Textsemantik und Textstilistik, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1999, 328 с.; т. 47: Слово в тексте, переводе и словаре, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 2002, 497 с.), а также совместно изданных с тем же институтом двух томов академической серии „Folia Linguistica Rossica”: третий том на тему Semantyka i pragmatyka tekstu (Łódź 2007, 200 c.) и шестой том на тему Język – komunikacja międzykulturowa – tekst i jego interpretacja (Łódź 2010, 198 c.).

Кафедра сотрудничает с заграничными научными центрами в Гиссене, Магдебурге, Москве, Волгограде, Казани, Смоленске Киеве, Вильнюсе, Алматы, Софии, Шумене, Великом Тырнове. Сотрудничество проявляется в организации и участии в международных конференциях. Информация о проведенных на кафедре конференциях в годы 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017 и 2020 находится в приложении „Konferencje”. Очередной, восьмой выпуск конференции из цикла «Семантика и стилистика текста» планируется провести в 2023 году.

Дидактическая деятельность кафедры языкознания

Дидактическая деятельность сосредоточена на академическом преподавании в области русского языкознания. Занятия проводятся в соответствии с авторскими рабочими программами. Преподаватели используют современные методы обучения с применением аудиовизуального и компьютерного оборудования с доступом к Интернету. Студенты на месте пользуются богатыми фондами библиотеки.

Лучшие из студентов могут проходить семестровое обучение за рубежом (Гиссен, Казань, Смоленск, Шумен, Велико Тырново). Возможности обучения студентов в зарубежных вузах постоянно расширяются в рамках программы Эразмус.