Joomla Free Template by FatCow Hosting

Filologia rosyjska - informacje o studiach

"Dobór przedmiotów, ich kolejność i rozmieszczenie nie budzą zastrzeżeń, widać, że siatki (program studiów) są przemyślane, a proponowane ścieżki kształcenia skorelowane z zestawem przedmiotów dla wspólnych ścieżek (...). W planach studiów znajdują się interesujące, niebanalne propozycje kursów, np.: Wybrane zagadnienia z filmu i teatru rosyjskiego; Przegląd bieżących społeczno-politycznych wydarzeń w Rosji; Współczesna idiomatyka rosyjska. Uatrakcyjniają one ofertę dydaktyczną wyraźniej wiążąc treści kształcenia z potrzebami komunikacyjnymi w przyszłym życiu zawodowym absolwentów". (z raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, marzec 2018 r.)

 

W ramach zajęć językoznawczych studenci zdobywają wiedzę z zakresu m. in. gramatyki opisowej współczesnego języka rosyjskiego, semiotyki, lingwistyki kontrastywnej i kulturowej oraz językoznawstwa kognitywnego,  w ramach zajęć literaturoznawczo-kulturoznawczych – wiedzę na temat teorii literatury, historii literatury rosyjskiej. Nieodłącznym elementem nauczania są zagadnienia z zakresu kultury rosyjskiej – malarstwa, muzyki, teatru i filmu.

Na studiach I st. studenci realizują jedną, wybraną podczas rekrutacji ścieżek: filologię rosyjską zaawansowaną z językiem angielskim zaawansowanym, filologię rosyjską od podstaw z językiem angielskim zaawansowanym, filologię rosyjską zaawansowaną z językiem ukraińskim od podstaw lub filologię rosyjską niezaawansowaną z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce. Na studiach II st. realizowana jest specjalizacja komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu.

W zakresie oferty dydaktycznej filologia rosyjska dąży do utrzymania przewagi konkurencyjnej poprzez proponowanie innowacyjnych ścieżek na krajowym rynku edukacyjnym oraz do ich doskonalenia przez konsultowanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W procesie ustalania programu studiów specjalność kieruje się ideą łączenia klasycznego kształcenia filologicznego z wyraźnie zaznaczonym udziałem przedmiotów praktycznych, dzięki czemu studenci są przygotowani zarówno do pracy naukowej, jak i w szeroko pojętej sferze komercyjnej. Wysoką jakość kształcenia staramy się zapewnić, proponując studentom nowoczesne treści edukacyjne i metody dydaktyczne, wspierając aktywność kół naukowych, organizacji kulturalnych, dbając o umiędzynarodowienie poprzez przyjmowanie zwiększającej się co rok liczby studentów w ramach programów mobilności, zapraszając z wykładami profesorów zagranicznych oraz promując specjalność.

Studia stacjonarne w systemie 3 + 2 obejmują wykłady, ćwiczenia konwersatoryjne, seminaria licencjackie/magisterskie. Uzyskanie tytułu licencjata następuje po zaliczeniu trzech lat nauki, zdaniu wymaganych egzaminów, w tym końcowego egzaminu licencjackiego. Dyplom licencjata uprawnia do kontynuowania nauki na 2-letnich studiach magisterskich.

Najlepsi studenci mogą się również ubiegać o wyjazdy na semestralne studia w ramach programu SOCRATES/ERASMUS.

Opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi sprawują doktorzy oraz samodzielni pracownicy naukowi Instytutu – specjaliści z poszczególnych dziedzin. Jeżeli praca zostanie pozytywnie oceniona przez opiekuna oraz recenzenta, a student zda końcowy egzamin ustny przed Komisją, której przewodniczy samodzielny pracownik naukowy, studentowi przyznaje się tytuł licencjata lub magistra.

Wszystkich studentów obowiązuje blok przedmiotów obligatoryjnych (blok A). Poza tym studenci powinni uzyskać 30% ogólnej liczby punktów ECTS z bloku przedmiotów kierunkowych do wyboru (blok B) oraz z bloku przedmiotów pozakierunkowych, oferowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego bądź też inne wydziały Uniwersytetu Łódzkiego (blok C). Minimum 2/3 całkowitej liczby punktów za przedmioty uzupełniające powinny stanowić przedmioty kierunkowe (z bloku B).

Studenci pragnący uzyskać dodatkowo kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do podjęcia pracy w różnych typach szkół, mogą w ramach studiów uczęszczać na zajęcia ze specjalności nauczycielskiej. W ramach tych zajęć odbywają oni także praktyki szkolne. Poza dyplomem ukończenia studiów studenci ci uzyskują odrębne zaświadczenie o ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Zajęcia bloku pedagogicznego nie są wliczane do punktacji ECTS.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej specjalności będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje filologiczne i reprezentował wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. Ze względu na treści nauczania, jak i różnorodność form kształcenia absolwent rusycystyki otrzyma należyte przygotowanie w zakresie ujętych w programie przedmiotów, będzie posiadał biegłą znajomość języka rosyjskiego w mowie i w piśmie, zaś po studiach z drugim językiem - również języka ukraińskiego lub angielskiego (w zależności od wybranego języka). Absolwent otrzymuje szerokie przygotowanie w zakresie filologicznym, co daje mu możliwość podjęcia pracy w charakterze tłumacza, redaktora, propagatora i znawcy kultury narodów wschodniosłowiańskich.

Dzięki różnorodności programowej studia dają również podstawy do zatrudnienia w różnych podmiotach gospodarczych, prowadzenia korespondencji biznesowej w języku rosyjskim, zawierania umów, czy też organizowania turystyki zagranicznej. Postrzegamy naszego absolwenta głównie jako profesjonalistę w zakresie znajomości rosyjskiego oraz ukraińskiego obszaru językowego.

 

Informacje ogólne o studiach I stopnia oferowanych na kierunku filologia rosyjska znajdują się w ulotce do pobrania. Bardziej szczegółowe opisy są obecnie w trakcie przygotowywania. Bliższych informacji, np. o przebiegu studiów i przedmiotach może udzielić sekretariat Instytutu.

 

Samorząd Studencki Instytutu Rusycystyki UŁ

REGULAMIN STUDIÓW

Analiza wyników ankiet studenckich - semestr letni 2020/2021

Analiza wyników ankiet studenckich - semestr zimowy 2021/2022