Joomla Free Template by FatCow Hosting

Zakład Przekładu i Dydaktyki

 Kierownik:

prof. dr hab. Anna Bednarczyk
e-mail: anna.bednarczyk@uni.lodz.pl


Najważniejsze obszary zainteresowań badawczych pracowników Zakładu koncentrują się wokół zagadnień przekładu pisemnego oraz ustnego, w tym tłumaczenia literackiego oraz dydaktyki języka rosyjskiego, wykorzystania nowoczesnych technik nauczania, a także metodyki nauczania języka rosyjskiego w polskiej szkole.

Skład osobowy i indywidualne zainteresowania dydaktyczne i badawcze Pracowników:

 • prof. dr hab. Anna Bednarczyk, profesor  biogram

teoria, krytyka i praktyka przekładu, tłumaczenie literackie, literatura współczesna

 • dr Ełona Curkan-Dróżka, adiunkt biogram

językoznawstwo – typologia metafory w tekstach poetyckich, dydaktyka języka rosyjskiego, kultura rosyjska, teoria i krytyka przekładu

glottodydaktyka, tłumaczenie avista, język biznesu, literatura emigracyjna, literatura współczesna

 • dr Elena Nevzorova-Kmech, adiunkt biogram

frazeologia, substandard, leksykografia, tłumaczenie tekstów nieliterackich

 • mgr Ewa Bojanowskawykładowca biogram

kultura rosyjska, fonetyka języka rosyjskiego, dydaktyka języka rosyjskiego

 • mgr Tadeusz Dąbrowski, starszy wykładowca biogram

dydaktyka języka rosyjskiego, język rosyjski w biznesie, tłumaczenie tekstów prawnych, prawniczych i biznesowych

 • mgr Irina Pirożak-Dziukwykładowca biogram

dydaktyka języka rosyjskiego, język rosyjski specjalistyczny w turystyce

 • mgr Anna Rodak, wykładowca biogram

leksykografia, frazeologia, przekład

dydaktyka języka rosyjskiego, kultura rosyjska

Stylistyka tekstu rosyjskiego, teoria i praktyka tłumaczenia, językoznawstwo ogólne

Zakład Przekładu i Dydaktyki swoją działalnością obejmuje z jednej strony różne aspekty badań przekładoznawczych, a więc teorię i krytykę tłumaczenia, które odnoszą się do tekstów literackich oraz nieliterackich, a także dydaktykę tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów pisanych i ustnych. Z drugiej strony pracownicy Zakładu zajmują się praktyczną naukę języka rosyjskiego na różnych poziomach jego znajomości (od podstawowego do zaawansowanego), uwzględniając w procesie akwizycji języka nauczanie aspektowe (fonetyka, gramatyka, leksyka, ortografia, stylistyka) oraz funkcjonalne podejście do zjawisk językowych. Podstawowym celem nauczania jest kształtowanie umiejętności komunikacyjnych u studentów w różnorodnych sytuacjach językowych. Działalność naukowo-dydaktyczna wykładowców polega na podjęciu badań nad problematyką przekładoznawczą i realizacji ich w postaci studiów badawczych, ale też na aktywizacji studentów, przygotowujących się do pracy w charakterze tłumaczy. Ponadto łączy się ona z opracowaniem i aktualizowaniem programów nauczania, testów kontrolnych i egzaminacyjnych, skryptów do nauki języka, na kierowaniu procesem dydaktycznym. Pracownicy Zakładu uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, biorą udział w organizacji spotkań dyskusyjnych poświęconych problemom nauczania przekładu i języka rosyjskiego jako obcego na studiach filologicznych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem pracownicy Zakładu służą innym organizacjom poza Instytutem jako egzaminatorzy na Olimpiadach Języka Rosyjskiego czy jako egzaminatorzy na egzaminach maturalnych. Współpracują także z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w charakterze weryfikatorów egzaminów maturalnych czy recenzentów zestawów maturalnych w OKE – Łódź, w OKE - Warszawa oraz w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nauczyciele akademiccy Zakładu są autorami publikacji naukowych, autorami podręczników maturalnych, skryptów uniwersyteckich.

Swoją wiedzą i doświadczeniem służą innym organizacjom poza Instytutem jako egzaminatorzy na Olimpiadach Języka Rosyjskiego czy jako egzaminatorzy na egzaminach maturalnych. Współpracują także z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w charakterze weryfikatorów egzaminów maturalnych czy recenzentów zestawów maturalnych w OKE – Łódź, w OKE - Warszawa oraz w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Nauczyciele akademiccy Pracowni są autorami publikacji naukowych, autorami podręczników maturalnych, skryptów uniwersyteckich.

Pod patronatem Zakładu studenci biorą udział w konkursach recytatorskich poezji rosyjskiej i Festiwalach Piosenki Rosyjskiej.

Pracownicy Zakładu wraz ze studentami Instytutu Rusycystyki każdego roku biorą czynny udział w Festiwalu Kultury i Nauk.

Zakład, kontynuując tradycji istniejącej wcześniej Pracowni Dydaktyki jest również organizatorem konferencji naukowej "Język rosyjski jako obcy - teoria, cele oraz rezultaty nauczania" (dotychczas odbyły się dwie takie konferencje: 2011, 2014), a także organizatorem wyjazdów studentów na kursy językowe w Smoleńskim Państwowym Uniwersytecie.

Кафедра перевода и дидактики

Зав. Кафедры: проф. фил.н. др.н. Анна Беднарчик

Преподавательский состав Кафедры перевода и дидактики:

 • Бояновска Эва, преп., магистр
 • Цуркан-Дружка Элона, ст. преп., к.ф.н.
 • Чубиньска Кристина, ст. преп., к.ф.н.
 • Домбровский Тадеуш, ст. преп., магистр
 • Невзорова-Кмеч Елена, адъюнкт, к.ф.н.
 • Пирожак-Дзюк Ирина, преп., магистр
 • Родак Анна, преп., магистр
 • Солтысяк Агата, преп. магистр

 

Важнейшими направлениями работы Кафедры перевода и дидактики являются разносторонние аспекты переводоведения, в том числе теория и критика перевода, рассматривающие художественные и нехудожественные тексты, а также дидактика преподавания перевода разного рода письменных и устных текстов. Сотрудники Кафедры проводят процесса обучения русскому языку на всех курсах бакалавриата и магистратуры в рамках предмета «Практика русской устной и письменной речи» на элементарном, среднем и продвинутом уровнях владения языком, совершенствование качества языковой и речевой подготовки как филологов, так и будущих переводчиков, а также специалистов в области бизнеса и туризма, научная и методическая работа, участие в научно-практических конференциях русистов в стране и за рубежом.

Сотрудники Кафедры ведут подготовку студентов-филологов по двухступенчатой системе образования (бакалавриат и магистратура), организуют педпрактику студентов в школе, принимают участие в образовательной деятельности за пределами университета (работают в качестве экзаменаторов региональной олимпиады школьников по русскому языку, членов комиссии тесторов по ЕГЭ, рецензентов экзаменационных материалов на ЕГЭ).

На научных заседаниях лаборатории обсуждаются, в частности, актуальные проблемы развития русского языка, проблемы преподавания русского языка в школе и в вузе, а преподаватели зарубежных университетов и учителя-предметники школ, гимназий, лицеев, активно посещая организуемые нами открытые лекции и презентации, по их окончании имеют всегда возможность обменяться профессиональным опытом в плане работы с учащимися.

Научно-дидактическая деятельность сотрудников Кафедры сводится прежде всего к исследованиям процесса перевода и результата переводческой деятельности, что реализуют их научные труды, а также к подготовке студентов, готовящихся к профессии  переводчика. Кроме этого, она связана с актуализированием дидактических программ, тестов, учебников и дидактических материалов.

При содействии сотрудников Кафедры студенты представляют наш институт на различных научно-культурных мероприятиях, таких как конкурсы чтецов русской поэзии, фестивали русской песни, завоевывая на них призовые места, а также активно участвуют в ежегодном городском Фестивале культуры и науки, где их выступление всегда высоко оценивается посетителями и отмечается руководством университета.

Кафедра, преемля деятельность сущестующей раньше Лаборатории дидактики, является организатором научно-практической конференции "Русский язык как иностранный - теория, практика, цели и результаты обучения" (две таких конференции прошли в 2011, 2014), а также организует вызед студентов на курсы русского языка в Смоленском горудаственнном университете в рамках Летней школы.