Joomla Free Template by FatCow Hosting

Zakład Językoznawstwa Instytutu Rusycystyki UŁ

Информация по-русски

Kierownik Zakładu:

prof.  dr hab. Jarosław Wierzbiński
tel.: +48 42 665-55-312, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zakład zatrudnia 10 osób, w tym: 4 samodzielnych pracowników naukowych, 5. doktorów i 1. magistra.

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu dotyczą zagadnień językoznawczych, zarówno językoznawstwa historycznego (wschodniosłowiańskiego), jak i współczesnego stanu języka rosyjskiego. Przedmiotem badań jest również lingwistyka konfrontatywna oraz translatoryka.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym, polsko-rosyjska lingwistyka kontrastywna, stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego, wprowadzenie do współczesnych teorii komunikacji, podstawy komunikacji międzykulturowej.

Poza tym oferują zajęcia kierunkowe do wyboru: (blok B). Oferta modyfikowana jest co roku.

Zakład prowadzi wielokierunkowe badania. Dotyczą one głównie współczesnego języka rosyjskiego. Badania obejmują także historyczne językoznawstwo rosyjskie. Realizowane się również kontrastywne badania językowe rosyjsko-polskie. W zakresie badań prowadzonych w Zakładzie mieści się ponadto problematyka przekładu oraz semantyka i stylistyka tekstu artystycznego. Pracownicy Zakładu prowadzą studia nad lingwistyką tekstu oraz językoznawstwem kognitywnym. Są to podstawowe kierunki badań realizowanych w Zakładzie.

W Zakładzie prowadzone są zarówno badania indywidualne, jak i zespołowe, w tym o charakterze międzynarodowym, czego dowodzą m.in. 2 tomy wspólnie wydanych z Instytutem Slawistyki w Giessen prac w serii „Beiträge zur Slavistik“ (zob.: t. 39: Textsemantik und Textstilistik, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien 1999, 328 s. t. 47: Slovo v tekste, perevode i slovare, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2002, 497 s.) oraz opracowane z tymże Instytutem dwie edycje prac w ramach serii akademickiej „Folia Linguistica Rossica”: t. 3. pt. Semantyka i pragmatyka tekstu (Łódź 2007, 200 s.) oraz   t. 6. pt. Język – komunikacja międzykulturowa – tekst i jego interpretacja (Łódź 2010, 198 s.).

Zakład współpracuje z uczelniami zagranicznymi w Giessen, Magdeburgu, Moskwie, Wołgogradzie, Kazaniu, Smoleńsku, Kijowie, Wilnie, Ałmaty, Sofii, Szumen, Wielkim Tyrnowie. Współpraca ta odbywa się m.in. w ramach organizacji i udziału w konferencjach międzynarodowych. Informacja o przeprowadzonych konferencjach w Zakładzie w latach 2003, 2006, 2008, 2011, 2014 i 2017 znajduje się w zakładce "Konferencje". Najbliższa konferencja, siódma w kolejności edycja z cyklu „Semantyka i stylistyka tekstu” odbędzie się w 2020 r.

W 2015 r. ukazały się rozprawy habilitacyjne dwóch pracowników Zakładu: dr A. Ginter oraz dr K. Ratajczyk, stanowiące podstawę uzyskania stopni naukowych doktora habilitowanego w 2017 r. W styczniu 2019 r. ukazała się książką dr A. Piaseckiej, na podstawie której została wszczęta procedura habilitacyjna. W znacznym stopniu zaawansowania znajduje się rozprawa habilitacyjna dr Anny Iacovou. W przygotowaniu jest też praca doktorska mgr Iji Blumental. W pracy naukowej uczestniczą również studenci w ramach Językoznawczego Koła Naukowego.

Działalność dydaktyczna Zakładu Językoznawstwa

Skupia się na kształceniu akademickim w zakresie językoznawstwa rosyjskiego. W procesie dydaktycznym mają swój udział specjaliści zatrudnieni w Zakładzie na kontrakcie. Zajęcia są prowadzone w oparciu o autorskie programy nauczania. Nauczyciele stosują nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego i komputerowego z dostępem do Internetu. Studenci na miejscu korzystają z bogatych zasobów bibliotecznych.

Najlepsi studenci mają możliwość wyjazdu na semestralne studia do zagranicznych ośrodków slawistycznych (m. in. (Giessen, Kazań, Smoleńsk, Szumen, Wielkie Tyrnowo). Oferta studiowania w zagranicznych ośrodkach slawistycznych w ramach programu Erasmus sukcesywnie się poszerza.

Skład osobowy i indywidualne zainteresowania naukowe pracowników Zakładu:

Semantyka i stylistyka, językowa organizacja tekstu artystycznego, lingwistyka i nauki kognitywne, leksykologia, słowotwórstwo i gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, kategorie semantyki leksykalnej

Stylistyka tekstu rosyjskiego, teoria i praktyka tłumaczenia, językoznawstwo ogólne

Leksykologia i leksykografia, frazeologia rosyjska

Leksykologia, leksykografia, semantyka i stylistyka, semiotyka językoznawcza, językoznawstwo kognitywne, semantyka wyrazów pomocniczych

Historia języka rosyjskiego

Semantyka i pragmatyka języka, frazeologia

Językoznawstwo komparatywne i kognitywne, teoria metafory

Dydaktyka języka ukraińskiego, kontrastywna gramatyka języków: rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego

Językoznawstwo ogólne, dydaktyka języka rosyjskiego, język biznesu

Prawosławie; przekład tekstów artystycznych, użytkowych i specjalistycznych, semantyka i stylistyka

 

Specjaliści zatrudnieni w ramach umowy o dzieło

Językoznawstwo kognitywne, semiotyka ogólna, semiotyka reklamy

 

 

Организационная структура кафедры

Заведующий: профессор гуманитарных наук, доктор филологических наук Ярослав Вежбиньски.

Личный состав каферды представляет 8 сотрудников, из них: докторов филологических наук – 4, кандидатов филологических наук – 3 и 1 магистр.

Преподавательский состав кафедры:

  • профессор гуманитарных наук, доктор филологических наук Ярослав Вежбиньски
  • доктор филологических наук Александр Цой, экстраординарный, контрактный профессор Лодзинского университета

  • доктор филологических Анна Гинтер, адъюнкт
  • доктор филологических Кристина Ратайчик, адъюнкт
  • кандидат филологических наук Анна Иакову (Каминьска), адъюнкт
  • кандидат филологических наук Агата Пясецка, адъюнкт
  • кандидат наук Иван Смирнов, ассистент
  • магистр Ия Блюменталь, старший преподаватель, контрактный

 

Сотрудники по договору на конкретную работу:

  • кандидат филологических наук Халина Кудлиньска-Стемпень
 
Научно-исследовательская деятельность кафедры языкознания:

Кафедра проводит разнообразные исследования. Главным образом они касаются современного русского языка. Исследования охватывают также русское историческое языкознание и контрастивную проблематику русского и польского языков. В сферу исследований, проводящихся на кафедре, входит проблематика перевода, а также семантика и стилистика художественного текста. Преподаватели кафедры занимаются лингвистикой текста и когнитивным языкознанием. Таковы базовые направления исследований, реализуемых на кафедре.

На кафедре проводятся как индивидуальные, так и коллективные исследования в рамках международных связей. Об этом свидетельствуют 2 тома совместно изданных с Институтом славистики в Гиссене трудов серии „Beiträge zur Slavistik“ (см.: т. 39: Textsemantik und Textstilistik, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris - Wien, 1999, 328 с.; т. 47: Слово в тексте, переводе и словаре, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 2002, 497 с.), а также совместно изданных с тем же институтом двух томов академической серии „Folia Linguistica Rossica”: третий том на тему Semantyka i pragmatyka tekstu (Łódź 2007, 200 c.) и шестой том на тему Język – komunikacja międzykulturowa – tekst i jego interpretacja (Łódź 2010, 198 c.).

Кафедра сотрудничает с заграничными научными центрами в Гиссене, Магдебурге, Москве, Волгограде, Казани, Смоленске Киеве, Вильнюсе, Алматы, Софии, Шумене, Великом Тырнове. Сотрудничество проявляется в организации и участии в международных конференциях. Информация о проведенных на кафедре конференциях в годы 2003, 2006, 2008, 2011, 2014 и 2017 находится в приложении „Konferencje”. Ближайшая конференция, очередной седьмой ее выпуск из цикла «Семантика и стилистика текста» состоится в 2020 г.

В 2015 г. были опубликованы монографии на соискание ученой степени доктора филологических наук двух сотрудников Кафедры: Анны Гинтер и Кристины Ратайчик. Ученные степени были им присвоены в 2017 году. В явнаве 2019 вышла книга Агаты Пясецкой, на основое которой начата процедура на соискание ученной степени доктора филологнических наук. На продвинутом этапе разработки находится докторсая диссертация Анны Иакову (Каминьской). В процессе работы находится также кандидатская диссертация Ийи Блюменталь. В научной работе принимают участие и студенты в рамках языковедческого научного кружка.

Дидактическая деятельность кафедры языкознания

Дидактическая деятельность сосредоточена на академическом преподавании в области русского языкознания. В дидактическом процессе принимают участие преподаватели, работающие на контрактной основе. Занятия проводятся в соответствии с авторскими рабочими программами. Преподаватели используют современные методы обучения с применением аудиовизуального и компьютерного оборудования с доступом к Интернету. Студенты на месте пользуются богатыми фондами библиотеки.

Лучшие из студентов могут проходить семестровое обучение за рубежом (Гиссен, Казань, Смоленск, Шумен, Велико Тырново). Возможности обучения студентов в зарубежных вузах постоянно расширяются в рамках программы Эразмус.