Joomla Free Template by FatCow Hosting

Informacje ogólne o Instytucie Rusycystyki

Łódzka rusycystyka powstała w 1945. Instytut Rusycystyki jest jednostką kierunkową na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W jego skład wchodzą Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej, Zakład Językoznawstwa i Zakład Przekładu i Dydaktyki. Jednostka patronuje działalności dwóch studenckich kół naukowych – Kulturologicznemu Kołu Naukowemu Młodych Rusycystów oraz Językoznawczemu Kołu Naukowemu Rusycystów. W ostatnim okresie członkowie kół wzięli czynny udział w 11 konferencjach naukowych z 14 referatami Studenci zrzeszeni w Kołach biorą także udział w pracach badawczych i konferencjach naukowych oraz co roku biorą udział w konkursie recytatorskim poezji rosyjskiej.

Pracownicy Zakładu Językoznawstwa prowadzą badania w zakresie semantyki i stylistyki tekstu, współczesnego stanu języka rosyjskiego, lingwistyki kontrastywnej, komunikacji międzykulturowej, rosyjskiej komunikacji nowomedialnej, językoznawstwa kognitywnego, frazeologii i frazematyki, językoznawstwa kulturowego, przekładu literackiego i kulturowego, dydaktyki. Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej prowadzi badania naukowe w zakresie teorii i historii literatury, recepcji klasyki we współczesnej literaturze rosyjskiej, teorii i krytyki przekładu, kultury literackiej, kultury w ujęciu semiotycznym, ewolucji rosyjskiego systemu kulturowego.

Do istotnych osiągnięć o charakterze naukowym zaliczyć należy udział pracowników Instytutu w 5 projektach badawczych finansowanych z polskich i zagranicznych grantów: Biblioteka przekładów rosyjskich XVII-XVIII wieku z literatury staropolskiej, Kultura literacka Łodzi do 1939 roku, Sensualność w kulturze polskiej. Reprezentacje zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności, Konstanty Regamey, „Pieśni młodzieńcze na głos i fortepian”, Aктуальные проблемы болгарской русистики

W ciągu ostatnich pięciu lat ukazało się 12 monografii pracowników, 2 słowniki oraz ponad 160 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz jako rozdziały w monografiach. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w blisko 90 konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

W ramach akademickiej serii „Acta Universitatis Lodziensis” Instytut Rusycystyki wydaje dwa czasopisma naukowe o profilu językoznawczym i literaturoznawczym. Są to: „Folia Linguistica Rossica” oraz „Folia Litteraria Rossica” (o rozpoznawalności czasopisma oraz poziomie merytorycznym publikowanych w nim tekstów może świadczyć wyróżnienie w kategorii Krytyka (2016) przez rosyjskie wydawnictwo «Русский писатель» artykułu prof. Elizy Małek, opublikowanego w nr 8 czasopisma).

Oba czasopisma znajdują się na liście B MNiSW i liczone są po 8 punktów. Czasopisma są indeksowane w bazach Index Copernicus, C.E.E.O.L., BazHum oraz CEJH.

W ciągu ostatnich pięciu lat IR zorganizował lub współorganizował 10 międzynarodowych konferencji naukowych. Należy odnotować również działalność naukową Instytutu w zakresie wykładów gościnnych