Joomla Free Template by FatCow Hosting

Informacja o spotkaniu organizacyjnym dla studentów I roku II stopnia

Opublikowano: Wtorek, 20 Października 2020

19.10.2020 odbyło się spotkanie organizacyjne na platformie Teams dla studentów I roku Studiów drugiego stopnia. Oprócz studentów i Dyrekcji Instytutu w spotkaniu uczestniczyli również Promotorzy seminariów magisterskich, którzy przedstawili studentom tematykę poszczególnych seminariów oraz wymagania wstępne. Do studentów była skierowana prośba o regularne sprawdzanie maili uniwersyteckich oraz strony Instytutu, za pośrednictwem której będą przekazywane bieżące informacje. Studenci zostali poinformowani o tym, że opiekunem I roku Studiów drugiego stopnia została mgr Ija Blumental. Kolejna sprawa, która została poruszona podczas zebrania, dotyczyła zapisów na zajęcia swobodnego wyboru, czyli przedmiotów oferowanych przez Instytut Rusycystyki oraz jednego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. W związku z tą kwestią również była poruszona sprawa punktów ECTS. Studenci zostali także poinformowani o liczebności grupy, nadaniu maili uniwersyteckich, rozkładzie zajęć, konsultacjach on-line, Programie studiów oraz Regulaminie studiów. 

19.10.2020 на платформе Teams состоялась организационная встреча для студентов I курса магистратуры. Кроме студентов и руководства Института на встрече присутствовали также научные руководители магистерских семинаров, которые представили студентам темы своих семинаров, а также вступительные требования. Студентам была направлена убедительная просьба регулярно проверять университетскую электронную почту и посещать сайт Института, на котором размещается вся текущая информация. Студенты были проинформированы также о том, что куратором I курса магистерской программы была назначена магистр Ия Блюменталь. Следующий вопрос, затронутый во время встречи, касался необходимости выбора студентами «предметов по выбору» предложенных в программе Института, а также одного общеуниверситетского предмета. Этот вопрос связан, в частности, с кредитами ECTS. Кроме того, студенты были проинформированы о количестве учащихся в группе, университетских адресах электронной почты, расписании занятий, он-лайн консультациях, Учебной программе и Регламенте обучения.